Privacyverklaring

Richard Simons Fotografie ◦ info@richardsimons.nl ◦ 06-13437693 ◦ IBAN: NL 78RABO 0119 0202 70◦ KvK-nummer: 59719427 ◦ btw nummer: NL 142602097B01 PRIVACYVERKLARING Inleiding Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Richard Simons Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat Richard Simons Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande uitoefenen. Richard Simons Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Verantwoordelijke De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Richard Simons Fotografie Nieuwstraat 19 5527 AR Hapert www.richardsimons.nl  info@richardsimons.nl KVK 59719427  Persoonsgegevens die worden verwerkt Algemene persoonsgegevens · Achternaam · Voornaam · Adres · Telefoonnummer · E-mailadres · Domeinnaam · Klantnummer · Factuurnummer Bijzondere persoonsgegevens GEEN Verwerkingsgrond Richard Simons Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Richard Simons Fotografie met betrokkene heeft gesloten;  c. Richard Simons Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen d. een gerechtvaardigd belang van Richard Simons Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Richard Simons Fotografie aan betrokkene Richard Simons Fotografie 2 Verwerkingsdoel De hierboven genoemde (persoons) gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: · uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene · facturatie · afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten · informatie over wijzigen producten of diensten · marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven · telefonisch contact, e- mailcontact · uitvoering wettelijke verplichtingen Geautomatiseerde verwerkingen Het via een website zoals WeTransfer versturen van grote hoeveelheden foto’s en ander beeldmateriaal omwille van de snelheid van leveren. Delen van persoonsgegevens met derden Richard Simons Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Net organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Richard Simons Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bewaarduur van persoonsgegevens Richard Simons Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: · Wettelijke grondslag: Richard Simons Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen · Marketingdoeleinden: 5 jaar · Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar · Telefonisch contact: 5 jaar · Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar De betrokkene heeft ten allen tijden het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden”, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Richard Simons Fotografie of door middel van telefoon of e- mail. Richard Simons Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. Gebruik van cookies op website Richard Simons Fotografie gebruikt geen cookies op haar website Richard Simons Fotografie 3 Beveiliging van de door Richard Simons Fotografie vastgelegde persoonsgegevens Richard Simons Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Richard Simons Fotografie. Als zich toch onverhoopt een data lek voordoet, dan zal Richard Simons Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het data lek zo veel mogelijk te beperken. Richard Simons Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Richard Simons Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Richard Simons Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistiek en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. © Richard Simons Fotografie, Januari 2019